IVU snimka:
Anorganski konkrement u divertikulu mokraŠnog mjehura