Nativna snimka urotrakta:
Konkrement prevezikalno desno

IVU snimka:
Konkrement višen na nativnoj snimci prevezikalno lociran u uretrokeli