IVU:
Anorganski konkrement mokraŠnog mjehura uz prisutnu trabekulaciju stijenke mokraŠnog mjehura, te obostrana hidronefroza.