IVU:
Anorganski konkrement desnog uretera i posljedične zastojne promjene desnog uretera i bubrega.