IVU:
Zadebljana i trabekulirana stijenka mokraŠnog mjehura -cistitis