IVU:
Ekspanzivna tvorba desnog bubrega (pacijent ima metastatske promjene moždanog parenhima)