IVU 50':
Tumor pijelona malrotiranog lijevog bubrega